06.12.2018

  • .

 

Har du set at der er kommet nye puslespil op på bloggen? – Det startede den 1. december og vil formodentlig fortsætte til og med den 24. december – I januar 2019 vil alle 25 puslespil blive sat op på puslespil siden hvor du så kan hente dem du har lyst til. Der er faktisk pusle spil tilbage fra 2012 (fra den gamle Jule side også).

 

Overflod – Hvad betyder overflod for dig? For mig betyder det at jeg har AL den tid jeg ønsker at have til de sysler som jeg nu har og til at tage rundt omkring i verden for at se de ting jeg ønsker at se. Har jeg overflod af penge? Det har jeg, måske ikke i dine øjne men i mine egne øjne. Jeg har alt hvad jeg ønsker mig og mere til. Jeg har overflod til at hjælpe de mennesker der behøver min hjælp (ikke kun økonomisk)

Jeg har overflod af klæder for jeg behøver ikke ret mange, jeg går ikke i mærketøj, og hvorfor vil du så spørge. Fordi, skal jeg sige dig. Det ER IKKE nødvendigt for mig at gå i mærketøj. Jeg går i de klæder hvor jeg føler mig bedst tilpas. Er der slet ikke noget jeg ønsker mig. Jo måske, men når jeg har et ønske om et eller andet så sker der næsten altid et eller andet, som gør at jeg kan få mit ønske opfyldt, på det tidspunkt.

Jeg tror at jeg vil finde en gæst der kan skrive om hvad overflod er for vedkommende, for det er jo ikke sikkert at andre har samme mening om ”Overflod” som jeg har.

I mit overflod er der plads til at frekventere La Glace i december, og jeg kunne også godt tænke mig at komme til Korsbæk i weekenden for at drikke eftermiddags kaffe sammen med Korsbæks indbygger, det skulle være så hyggeligt.  Ydermere ønsker jeg at besøge nogle museum for at se forskellige udstillinger. Det er ren ”Hygge”.

Til sidst vil jeg bare sige at de julekalendere der er i TV i år er bare fantastiske. ”Tvillingerne og Julemanden” er en gammel traver men 100% værd at se igen. ”Theo og den magiske talisman” er ny og er allerede meget spændende. ”Selmas Saga” på Ramasjang er også en spændende julekalender. Når man så tæller de julekalendere med jeg åbner om morgenen før morgenmad, så ser jeg 7 julekalendere. Hi hi! Når man som jeg ikke skal op til nogen bestemt tid kan man jo følge med i alle de ting der foregår i december af gode ting.

Tak for i dag og kom snart igen!

 


Have you seen the new jigsaw puzzles on the blog yet? – It started December 1st and will probably continue until December 24th. January 2019, I believe all the 25 jigsaw puzzles will be on the jigsaw puzzle page, where you can download those you want. There are actually jigsaw puzzles back from 2012 (from the old Christmas page as well).


Abundance – What does abundance mean to you? To me, it means I have ALL the time I want for the hobbies I now have, and to travel around the world to see all the things I want to see. Do I have an abundance of money?

 I may have, maybe not in your eyes but in my own eyes. I have everything I wish for and more. I have plenty to help the people who are in need for my help (not only economical) I have plenty of clothes because I do not need much, I do not go to the brand and why do you want to ask. Because it is NOT necessary for me to wear a brand. I am wearing clothes where I feel comfortable and warm. Is there not anything I want at all? Yes maybe, but when I have a wish for something, something usually happens that makes me meet my wish at that time.


I think I want to find a guest who can write about what abundance is for him because it is not certain that others have the same meaning about “Abundance” as I have.

In my abundance, there is room for frequent La Glace in December and I would like to come to Korsbæk this weekend to have coffee in the afternoon with Korsbæk’s native, it should be so cosy. In addition, I would like to visit some museum to see different exhibitions. It is clean “Hygge”.

Finally, I just want to say that the Christmas calendars that are on TV this year are just amazing. The “The Twins and Santa” is an old traverse but 100% worth seeing again. “Theo and the Magic Talisman” are new and are already very exciting. “Selma’s Saga” at Ramasjang is also an exciting Christmas calendar. When you count the Christmas calendars with I open in the morning before breakfast, I see 7 Christmas calendars. Hehe! When, like me, I do not have time for a certain time, you can keep up with all the things that take place in December of good things.

Thank you for visiting today and welcome back soon again!